Συνεργασία με διερμηνέα στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος με τίτλο: “CHILDREN FIRST ”