Συγκρότηση ομάδας εργασίας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «100 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – 100 CLIMATE NEUTRAL CITIES BY 2030» 

Ο Δήμος Καρδίτσας με την υπ’ αριθμ. 202/05-11-2021 (ΑΔΑ : 6ΧΑΡΩΕΗ-ΘΣ7) απόφασή του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την υποβολή πρότασης συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις – 100 Climate neutral Cities by 2030-by and for the Citizens».

Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/04-01-2021 (ΑΔΑ : 6ΧΤΧΩΕΗ-ΧΛΚ) Ομάδα Εργασίας για την προετοιμασία και υποβολή  του Δήμου της πρότασης συμμετοχής.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τα εξής μέλη:

εκ μέρους του Δήμου Καρδίτσας

  1. Τζέλλου Ναταλία, προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας & Ποδηλάτου, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Διαφάνειας & Αγροτικής Ανάπτυξης, του Δήμου, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας
  2. Ηλία Σχορετσανίτη, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, για την εποπτεία και το συντονισμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, μέλος, πολιτικά υπεύθυνος για την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασης συμμετοχής
  3. Παρθένη Λαμπρινή, προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Διαφάνειας & Αγροτικής Ανάπτυξης, του Δήμου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος
  4. Τσεκούρα Παναγιώτη, υπάλληλο του Τμήματος Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Περιβαλλοντικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κλάδου ΠΕ Α. Τοπογράφων Μηχανικών, μέλος

Επίσης εκτός Δήμου συμμετέχουν οι εξής :

  1. Μπέλλης Βασίλειος, τ. γενικός διευθυντής της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ,
  2. Χαλάτσης Θωμάς, στέλεχος της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., υπεύθυνος του ευρωπαϊκού έργου H2020 2ISECAP
  3. Κονταξής Γεώργιος, εθελοντής
  4. Νταμπαράκης Μανώλης – Νέστορας, ειδικός συνεργάτης διαμεσολάβησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR), υπεύθυνος αναζήτησης χρηματοδοτικών πόρων για τους Δήμους.
  5. Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR)