Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) Δήμου Καρδίτσας – “Καρδίτσα, πόλη να ζεις”

Σύντομη αναφορά στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΒΑΑ

Περιοχή παρέμβασης

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, ως Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) προσδιορίζεται το εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης τμήμα της Καρδίτσας. Η έκταση της ΠΠ είναι 7,195 Km2, ενώ ο μόνιμος πληθυσμός της κατά την απογραφή του 2011 είναι 38.554 κάτοικοι.

Στόχοι

Το όραμα που διατυπώθηκε για την βιώσιμη ανάπτυξη της Περιοχής Παρέμβασης είναι το εξής: ««Η ενεργή συμμετοχή των φορέων και πολιτών στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Καρδίτσας για την εισαγωγή καινοτομιών, την ενδυνάμωση δομών, την ανάπτυξη συνεργασιών και την αλλαγή νοοτροπιών στην πόλη μας, με στόχο την εξασφάλιση βασικών προϋποθέσεων ποιότητας ζωής και την αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων προς ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο τοπικής ανάπτυξης», το οποίο υλοποιείται μέσω οκτώ Στρατηγικών Στόχων.

ΣΤ1) Βελτίωση ελκυστικότητας αστικού ιστού, προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ταυτότητας της πόλης
ΣΤ2) Αποδοτική χρήση τοπικών πόρων και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
ΣΤ3) Ανάπτυξη και βελτίωση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό
ΣΤ4) Ενέργειες καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
ΣΤ5) Δημιουργία ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης για ανέργους, νέους, γυναίκες και μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού
ΣΤ6) Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας σε τομείς προτεραιότητας
ΣΤ7) Αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών
ΣΤ8) Ενίσχυση εξωστρέφειας, ενσωμάτωση καινοτομίας, ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, δικτυώσεων και αλυσίδων αξίας προϊόντων

Στην επίτευξη του καθενός από τους οκτώ Στόχους θα συμβάλλει αντίστοιχα ένας ή / και περισσότεροι από τους τέσσερις Ειδικούς Στόχους που αναδύονται μέσα από τη συσχέτιση με τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

ΕΣ1) Εφαρμογή δράσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ήπιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις φιλικές προς πεζούς, ποδηλάτες
ΕΣ2) Ανάκτηση και περιβαλλοντική αναβάθμιση δημόσιων χώρων – Τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον
ΕΣ3) Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
ΕΣ4) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ, της αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξη της κοινωνικής & συνεργατικής επιχειρηματικότητας

Οι 3 Προκλήσεις του άρθρου 7 του Καν. (ΕΕ) 1301/13 (ΕΤΠΑ) συσχετίζονται με τους 4 Ειδικούς Στόχους της στρατηγικής ΒΑΑ ως εξής:

  1. Οι Περιβαλλοντικές Προκλήσεις με τους ΕΣ1 και ΕΣ 2.
  2. Οι Κοινωνικές Προκλήσεις με τον ΕΣ3
  3. Οι Οικονομικές Προκλήσεις με τον ΕΣ4

Στον ΕΣ1 αντιστοιχούν 2 δράσεις και 4 έργα, στον ΕΣ2 2 δράσεις και 5 έργα, στον ΕΣ3 4 δράσεις και 6 έργα και στον ΕΣ4 αντιστοιχούν 4 δράσεις και 4 έργα.

Τα παραπάνω αναλύονται στα παρακάτω έγγραφα της Στρατηγικής Β.Α.Α.