Στο ευρωπαϊκό δίκτυο DYPALL συμμετέχει ο Δήμος Καρδίτσας

Μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που ήδη περιλαμβάνει 30 εταίρους από την Ευρώπη, οργανώσεις νεολαίας και Δήμους σε περισσότερες από 20 χώρες με βασικό στόχο να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων


Η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή μιας κοινωνίας είναι κάτι περισσότερο από το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι. Η ενεργή συμμετοχή ενός πολίτη στα κοινά του τόπου εκφράζεται ακόμη, από τη δυνατότητα να έχει το δικαίωμα, τα μέσα, τον χώρο, την ευκαιρία κι όπου χρειάζεται την υποστήριξη, ώστε να συμμετέχει και να επηρεάζει τις αποφάσεις καθώς και να λαμβάνει μέρος σε δράσεις και δραστηριότητες που συμβάλλουν στο χτίσιμο μιας καλύτερης κοινωνίας"*

*Απόσπασμα του Προοιμίου από το Αναθεωρημένο Καταστατικό για την Συμμετοχή των Νέων στην Τοπική και Περιφερειακή Ζωή, Συμβούλιο της Ευρώπης, Μάιος 2003.

Μέλος στο πανευρωπαϊκό δίκτυο DYPALL (Developing Youth participation at Local Level) έγινε πρόσφατα, ο Δήμος Καρδίτσας Πρόκειται για μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που ήδη περιλαμβάνει 30 εταίρους από την Ευρώπη, οργανώσεις νεολαίας και Δήμους σε περισσότερες από 20 χώρες. Ως βασικό στόχο έχει να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα στους Δήμους και στις τοπικές αρχές να εντοπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της νεολαίας. Ταυτόχρονος στόχος, είναι η προώθηση της ενασχόλησης και δραστηριοποίησης των νέων ως φορείς αντιμετώπισης των ίδιων τους προβλημάτων, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο υπευθυνότητας, αφοσίωσης και συμμετοχής ενός σημαντικού μέρους της κοινωνίας που μέχρι στιγμής είναι αρκετά ανενεργό.

Αυτή η προσπάθεια, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και τη μετάδοση εμπειριών και εργαλείων, που θα συμβάλλουν ώστε να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο ο χώρος για τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Δράσεις που πραγματοποιεί το DYPALL network:

  • Ετήσια συνέδρια

  • Συναντήσεις και Επισκέψεις Μελέτης (Study Visits) με σκοπό την ανάδειξη καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο

  • Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Training Courses) απευθυνόμενα σε νέους, με ποικίλα θέματα (π.χ. Συμμετοχή νέων στη λήψη αποφάσεων, Δημιουργία τοπικών συμβουλίων νεολαίας, Ένταξη και συμμετοχή νέων μεταναστών, κ.λπ.)

Ο κύριος όγκος των παραπάνω δράσεων πραγματοποιείται μέσω χρηματοδότησης από τα εξής προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης:

  1. Erasmus + (κατηγορίες ΚΑ1 – εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις μελέτης και ΚΑ2 – ανάπτυξη δυνατοτήτων και διάδοση καλών πρακτικών)

  2. Europe for Citizens

  3. European Youth Foundation (π.χ. Εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα μακράς διαρκείας)

Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή στο δίκτυο δεν θα επιβαρύνει το Δήμο Καρδίτσας με οποιαδήποτε οικονομικά έξοδα.

Υπόλοιπα μέλη του DYPALL network:

Organisation Name/

Όνομα Οργανισμού

Country/Χώρα

Website

Active Youth

Slovakia

www.activeyouthslovakia.wix.com/activeyouth

ADYNE -Netherlands

Netherlands

www.adynenetherlands.nl

Agenzia per la Promozione dei Giovani

Italy

www.forumgiovani.eu

AGU Youth Factory

Turkey

www.agu.edu.tr

Biedrība “Aktīvaisabiedrībai” (NGO “For active society”)

Latvia

—–

Câmara Municipal de Portimão

Portugal

www.vivaportimao.pt

CID Center for Intercultural Dialogue

FYROM

www.cid.mk

Danube.EDU

Romania

www.danubeedu.org
www.danube-blacksea.net

ECOS – Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento

Portugal

www.ecos.pt

Fundacja centrum aktywnošcitwórczej

Poland

www.fundacja-cat.pl

GOEUROPE

Germany

www.goeurope-lsa.de

Habitat Center for Development and Governance

Turkey

www.habitatkalkinma.org

Local Council Slobozia

Romania

www.sloboziail.ro

Maritsa Municipality

Bulgaria

www.maritsa.bg

Municipality Center of Creative Services of Eastern Latvia

Latvia

www.rezekne.lv/izglitiba/austrumlatvijas-radoso-pakalpojumu-centrs-zeimuls/

Município de Estarreja

Portugal

www.cm-estarreja.pt

No Excuse Slovenia

Slovenia

www.noexcuse.si

Norwegian Social workers Without Boarders

Norway

—–

TOGETHER Luxembourg

Luxembourg

www.network-together.eu

United Society of Balkans

Greece

www.usbngo.gr

YEPP Italia

Italy

www.yepp.it

City of Vukovar

Croatia

www.vukovar.hr