Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Αρμοδιότητες

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών, χωροταξικών, γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής
 • Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
  • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
  • Τη σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
  • Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
  • Τη σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού και πράξεων εφαρμογής
  • Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
  • Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
  • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.
  • Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ..1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
 • Έχει την εποπτεία της διαφύλαξης της περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας στους τομείς των πολεοδομικών μελετών και της εφαρμογής τους, των τροποποιήσεων σχεδίου πόλης, των προτάσεων ανάπλασης και λοιπών μελετών της Διεύθυνσης.
 • Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
 • Τηρεί αναλογικά και ψηφιακά αρχεία χαρτών, ρυμοτομικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης και χρήσεων γης, διαγραμμάτων και στοιχείων πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, δηλώσεων ιδιοκτησίας και κτηματολογικών στοιχείων.
  • Συνεργάζεται για τα χωροταξικά, πολεοδομικά, τοπογραφικά και τεχνικά δεδομένα του Δήμου με την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας η οποία είναι υπεύθυνη για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS).