1

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Στο αντικείμενο της Διεύθυνσης εντάσσονται τα συγκοινωνιακά έργα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, τα κτιριακά έργα και έργα ανάπλασης υπαίθριων χώρων, τα υδραυλικά, περιβαλλοντικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, η εφαρμογή συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς και θέματα εγκαταστάσεων, αδειών μεταφορών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.