Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Στο αντικείμενο της Διεύθυνσης εντάσσονται τα συγκοινωνιακά έργα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, τα κτιριακά έργα και έργα ανάπλασης υπαίθριων χώρων, τα υδραυλικά, περιβαλλοντικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, η εφαρμογή συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς και θέματα εγκαταστάσεων, αδειών μεταφορών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Η Διεύθυνση ορίζεται ως Υπηρεσία εικοσιτετράωρης (24ωρης) λειτουργίας, λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων της και λόγω της αναγκαιότητας παρέμβασης σε πολλές απαιτήσεις εκτός οχταώρου ωραρίου, όπως προετοιμασίες εθνικών και θρησκευτικών εορτών, παρελάσεις, λιτανείες, επείγουσες απογευματινές εργασίες ή εργασίες σε αργίες, αποκατάσταση σηματοδοτών, αποκατάσταση βλαβών Δημοτικού φωτισμού, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, έπειτα από παρέμβαση του τμήματος Τροχαίας, αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων, επείγουσες επιβλέψεις δημοτικών έργων εκτός ωραρίου, εισηγήσεις σε Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές.

Η Διεύθυνση υποχρεούται στον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης της αποθήκης της Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. Η πρόταση του υπαλλήλου γίνεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης και η ανάθεση των καθηκόντων του με απόφαση Δημάρχου, ώστε να καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα της αποθήκης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ορίζεται αυτοδίκαια στο ρόλο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του.

Ακριβώς, με την ανωτέρω διαδικασία ορίζεται υπεύθυνος διενέργειας διαδικασιών προμηθειών που αφορούν τη Διεύθυνση, ο οποίος συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας. Επίσης, ο Διευθυντής ορίζει αρμόδιο μηχανικό της Υπηρεσίας, προκειμένου αυτός να συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχων τεχνικών προμηθειών
του Δήμου.