Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και αποσκοπεί στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μέσω της στήριξης του πληθυσμού αναφοράς, με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ή αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων που μπορούν να περιέλθουν τα άτομα ή οι πληθυσμιακές ομάδες. Για να επιτύχει τους στόχους της απαιτείται η εκπόνηση και περιοδική αναπροσαρμογή ενός Τοπικού Σχεδίου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής που θα περιλαμβάνει την αποστολή, το όραμα, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη στοχοθέτηση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα εναλλακτικά σχέδια χρηματοδότησης και προτάσεις συνεργίας και δικτύωσης φορέων.

Η Διεύθυνση υποχρεούται στον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης της αποθήκης της Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. Η πρόταση του υπαλλήλου γίνεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης και η ανάθεση των καθηκόντων του με απόφαση Δημάρχου, ώστε να καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα της αποθήκης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ορίζεται αυτοδίκαια στο ρόλο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του.

Ακριβώς με την ανωτέρω διαδικασία ορίζεται υπεύθυνος διενέργειας διαδικασιών προμηθειών που αφορούν τη Διεύθυνση, ο οποίος συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας.