1

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των Κ.Α.Π.Η., καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.

Είναι επίσης αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, των πολιτικών ισότητας των φύλων, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού και Νέας Γενιάς καθώς και των πολιτικών για την βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.