1

Τμήμα Πρωτοκόλλου και Επικοινωνίας με τους πολίτες

Αρμοδιότητες Γραφείου Εσωτερικής Διοίκησης και Πρωτοκόλλου

 • Τηρεί το αρχείο του Δήμου
 • Τηρεί μητρώο προσώπων του Δήμου (Δήμαρχοι – Σύμβουλοι κλπ)
 • Τηρεί αρχείο επίτιμων δημοτών
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 • Διακινεί διοικητικά έγγραφα και την αλληλογραφία του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.

Αρμοδιότητες Γραφείου Μέριμνας Δημοτικών Κτιρίων

 • Μεριμνά για την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου. Ειδικότερα για τα σχολεία οι αρμοδιότητες των καθαριστών/καθαριστριών είναι οι εξής:
 • O καθαριστής ή η καθαρίστρια του σχολείου σκουπίζει, καθαρίζει όλους τους χώρους του σχολείου εσωτερικά και εξωτερικά, τον περίβολο του σχολείου, τη βιβλιοθήκη, τα γραφεία Δ/ντού, Υποδ/ντών, δασκάλων, καθηγητών, W.C., λεκάνες, διαδρόμους, αίθουσες διδασκαλίας, σκάλες, νιπτήρες, καρέκλες, θρανία, τραπεζογραφεία, έδρες καθηγητών, βιβλία, βιβλιοστάτες, φορειαμούς, τζάμια κλπ.
 • O καθαριστής ή καθαρίστρια υπακούει στους υπεύθυνους του Δήμου και εκτελεί τις οδηγίες
 • Επίσης καθαρίζει χώρους που υποδεικνύονται, για τις ανάγκες του Δήμου και των υπηρεσιών του.
 • Μεριμνά για τη φύλαξη και την ασφάλεια των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου. Ειδικότερα για τα σχολεία οι αρμοδιότητες των σχολικών φυλάκων είναι οι εξής:
  • καθιστά την παρουσία του εμφανή
  • επιτηρεί την καλή κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου
  • επιτηρεί την καλή κατάσταση των υπαίθριων χώρων του σχολείου
  • ελέγχει την είσοδο εξωσχολικών ατόμων σε χώρους του σχολείου
  • διαπιστώνει την καλή λειτουργία του φωτισμού, των υδραυλικών και λοιπών εγκαταστάσεων του σχολείου
  • επιβλέπει την ασφάλιση των χώρων του σχολείου (με την έννοια ότι θα διαπιστώνει εάν οι ευάλωτοι σε φθορές/κλοπές χώροι του σχολείου είναι κλειδωμένοι και τα κλειδιά βρίσκονται ασφαλισμένα σε προκαθορισμένη θέση)
  • ενημερώνει αμέσως για οποιοδήποτε συμβάν τον Διευθυντή του σχολείου, το αρμόδιο πρόσωπο του Δήμου και την καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία (π.χ. οικεία Αστυνομική Αρχή, Πυροσβεστική, ΔΕΗ, κλπ).
  • συμπληρώνει και υπογράφει το δελτίο συμβάντων παρουσίας, με την έναρξη και λήξη της βάρδιας του και αντίστοιχα παραδίδει και παραλαμβάνει ενυπόγραφα τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό στο τέλος της βάρδιας του στο τηρούμενο βιβλίο παράδοσης του εξοπλισμού.
 • Επίσης φυλάσσει χώρους που υποδεικνύονται για τις ανάγκες του Δήμου και των υπηρεσιών του.