Διαβούλευση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας, σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη:
«Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου»

Ο Δήμος Καρδίτσας, ξεκίνησε τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς του, για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για ασφαλή, άνετη και απρόσκοπτη πεζή μετακίνηση στον κοινόχρηστο χώρο, εναρμονιζόμενος με τις κατευθύνσεις της ελληνικής πολιτείας, σύμφωνα με τον Ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες».
Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών, που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή των διοικητικών τους ορίων (παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021).
Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται, σε επίπεδο Δήμου, ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Από την ανάλυση και την αξιολόγηση μιας σειράς τεχνικών στοιχείων και για τις δύο πλευρές του κάθε οδικού τμήματος του προτεινόμενου δικτύου, προέκυψαν οι κατηγορίες παρεμβάσεων που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν, ώστε το συγκεκριμένο δίκτυο να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των πολιτών δίκτυο προσβασιμότητας.
Επισυναπτόμενη υπάρχει μια αναλυτική παρουσίαση για την ανάπτυξη του σχεδίου προσβασιμότητας στην περιοχή της Καρδίτσας. Το προτεινόμενο δίκτυο παρουσιάζεται με δυνατότητα καλύτερης εστίασης στον σύνδεσμο
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DNmYfiMNEEoD4_unW-2p9dAWCVHHF3g&usp=sharing
Για την αποστολή σχολίων και παρατηρήσεων σχετικά με το δίκτυο προσβασιμότητας μπορείτε να επικοινωνήσετε έως τις 20/05/2024 στέλνοντας τα σχόλια σας:
Στο e-mail: ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr, dimitris.tsakiris@lever.gr
Μέσω του παρακάτω ερωτηματολογίου: https://forms.gle/sjr192mxc91JXNbY6

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο πλαίσιο του προγράμματος ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)»