1

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο Καρδίτσας

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση  υποβάλλεται
στο Ταμείο του Δήμου το αργότερο μέχρι 14 Αυγούστου 2014

Σε εφαρμογή του Ν.4257/2014 και της υπ’ αριθ. 270/10.06.2014 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου Καρδίτσας από οποιαδήποτε αιτία ( τέλη, πρόστιμα, φόροι, εισφορές, μισθώματα κ.ο.κ. ) να ρυθμίσουν βεβαιωμένες οφειλές τους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 14 Απριλίου 2014 κατόπιν υποβολής αιτήσεως τους, ως ακολούθως :

A) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009.

B) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 δύναται να ρυθμίζονται ως ακολούθως :

  • α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 € σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 €.
  • γ) Για οφειλές από 5.000,01 € μέχρι 10.000,00 € σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • δ) Για οφειλές από 10.000,01 € μέχρι 20.000,00 € σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • ε) Για οφειλές από 20.000,01 € και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

 Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου Καρδίτσας το αργότερο μέχρι 14 Αυγούστου 2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα 224413 50770, 4413 50750, 24413 50753.