Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2022)

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης δήμου Καρδίτσας και λοιπών δήμων ανακοινώνει την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 1/2022 προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου.