1

Πρόσληψη Παιδιάτρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ