Πρόσληψη καλλιτεχνικού- μουσικού προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2023

Του Δ.Ο.Π.Α.Κ., με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80, για την πρόσληψη καλλιτεχνικού- μουσικού προσωπικού με

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας, (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Το υπ΄αριθ.6783/27-01-2023 (ΑΔΑ:ΨΙ6146ΜΤΛ6-Δ3Κ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
 2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ.).
 3. Τον ΟΕΥ του ΔΟΠΑΚ (ΦΕΚ 1624/19-06-2014) .
 4. Την υπ΄αριθμ. 18/17.02.2023 απόφαση του ΔΣ του ΔΟΠΑΚ (ΑΔΑ:ΨΡΘ3ΟΚΟ3-ΘΗΥ) για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Καρδίτσας. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με κάλυψη της δαπάνης με αντίτιμο», με την οποία καθορίστηκαν και οι ειδικότητες.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27788/31.03.2023 (ΑΔΑ:ΨΣΛ946MTL6-I05) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί της έγκρισης απασχόλησης τριών ατόμων (3) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αντίτιμο στον Δ.Ο.ΠΑ.Κ.
 6. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΚ οικονομικού έτους 2023 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις, στους ΚΑ 15-6041 και ΚΑ 15-6054. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους επειδή οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού λήγουν μετά τη 31η-12-2023.
 7. Την υπ΄ αριθμ. 57/30.06.2023(ΑΔΑ:6ΔΝΓΟΚΟ3-ΖΨΖ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. περί «καθορισμός 3μελους επιτροπής για τον έλεγχο των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των υποψηφίων και την αξιολόγηση αυτών».
 8. Την υπ΄αριθ. 49315/03.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΘΛΘΟΡ10-ΣΤ6) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Καθορισμός τριμελούς επιτροπής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Π.Δ. 524/1980 γαι την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με συμβάσεις με αντίτιμο στο Ωδείο του Δ.Ο.Π.Α.Κ.»,
 9. Την υπ΄ αριθμ. 66/2023 (ΑΔΑ: ΩΝ77ΟΚΟ3-10Ψ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. περί έγκρισης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης με αντίτιμο στο Ωδείο του ΔΟΠΑΚ για το σχολκό έτος 2023-2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείο Καρδίτσας, για διάστημα έως εννέα (9) μήνες και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικοί

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

01

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)

Καρδίτσα

ΤΕ Μουσικών

(Καθηγητής Μονωδίας)

Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

02

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)

Καρδίτσα

ΤΕ Μουσικών

(Καθηγήτρια μουσικής Προπαιδείας και Προωδειακής Τάξης )

Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

03

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)

Καρδίτσα

ΤΕ Μουσικών

(Καθηγητής Κιθάρας)

Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών ή έως 70 για όσους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007.
 3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά &τυχόν πρόσθετα) προσόντα

01-03

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:Πτυχίο ΤΕ Μουσικών σπουδών, Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου ή μαθήματος διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Εκπαιδευτική Κατάρτιση- Διδακτική Εμπειρία. Για τα όργανα ή μαθήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α.(π.χ. αρμόνιο, ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, ντράμς, μπουζούκι κ.λ.π.) γίνεται δεκτό το δίπλωμα ή πτυχίο ή η βεβαίωση αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής. Στην περίπτωση κατοχής μη αναγνωρισμένου τίτλου (βεβαίωσης) προτεραιότητα στη σειρά επιλογής θα έχουν όσοι καταθέτουν συμπληρωματικά επίσημο τίτλο – Δίπλωμα ή Πτυχίο – οργάνου οποιασδήποτε αναγνωρισμένης ειδικότητας από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ή πτυχίο φυγής (ανώτερα θεωρητικά).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε ένα κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά από την Παρασκευή 21η Ιουλίου 2023 έως και την Τρίτη 1η Αυγούστου 2023.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες πρωινές 10.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. και απογευματινές 18.00 έως 20.00 στο γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Καρδίτσας Δ.Ο.Π.Α.Κ. (Γαρδικίου 27, Καρδίτσα, Τ.Κ. 43100).

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. Αίτηση που λαμβάνεται από τον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( Δ.Ο.Π.Α.Κ.)
 2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
 3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ.Α ( αφορά τους μουσικούς).

Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023 (εντός 2 ημερών από την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, αρ.5 ΠΔ 524/80), από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την την υπ΄αριθ.), 19644/14.03.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας . Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).

Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΚ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 25, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα

Υπ΄όψιν : Kου Δημήτρη Ντάλη, Δ/ντή Δ.Ω.Κ.(τηλ. επικοινωνίας: 24410 29412, 6979332169

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Όσοι επιλεγούν να εργαστούν θα υπογράψουν σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για χρονικό διάστημα όπως αυτό καθορίζεται από την παρούσα ανακοίνωση ανάλογα με τον Κωδικό. Θέσης της αιτούμενης ειδικότητας του υποψηφίου και θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015.

Επισημαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και µόνο από την καταβολή του αντιτίµου

που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι.

Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος, είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος από μαθητές για την στελέχωση τους.

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα ορίζονται από τις ατομικές συμβάσεις που θα συναφθούν.

Ειδικότερα, οι προσληφθέντες Μουσικοί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα διδασκαλίας. Σε περίπτωση που κάποιος προσληφθέντας αδυνατεί να καλύψει το πρόγραμμα διδασκαλίας (όταν αυτό φυσικά δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τον νόμο ανώτατο όριο διδασκαλίας), ο Δ.Ο.Π.Α.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο στον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα .

Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες πρωινές 10.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. και απογευματινές 18.00 έως 20.00 στο γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Καρδίτσας Δ.Ο.Π.Α.Κ. (Γαρδικίου 27, Καρδίτσα, Τ.Κ.43100).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί:

 1. στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
 2. στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. Δήμου Καρδίτσας
 3. στο δικτυακό τόπο του Δήμου Καρδίτσας (https://dimoskarditsas.gov.gr)
 4. περίληψή της, σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 τουΠ.Δ. 524/1980/17-6-1980.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΒΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ