Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια Π.Σ. Διαχείρισης Παιδικών Σταθμών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, ο Δήμος Καρδίτσας επιθυμεί να λάβει προσφορά από την εταιρεία σας προκειμένου να προμηθευτεί «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ», σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Μελέτη (Αριθμός Πρωτοκόλλου 6009/22-4-2020).

Με βάση τα ανωτέρω, καλείσθε να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά.

Ο προϊστάμενος του
Τμήματος Τ.Π.Ε.

Θωμάς Μαυραντζάς