Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πρόσληψης υδρονομέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 15.03.2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4246

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15.04.1957.
  3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011.
  4. Την αριθ. 46/2/14.02.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη Υδρονομέων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.
  5. Την αριθ.4187/37112/12.03.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 18.03.2019 έως την 22.03.2019 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

Αριθμός θέσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 46/2/14.02.2019 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Υδρονομείς δεκατέσσερα  (14) άτομα

Α.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς,  5 Αρδευτικές Γεωτρήσεις (Υ7, Υ9, Υ10, Υ12, Υ13):  Ένας (1) υδρονομέας
Τ.Κ. Παληουρίου,     4 Αρδευτικές Γεωτρήσεις  (Υ31, Υ38, Υ48, Υ58):  Ένας (1) υδρονομέας
Α.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΥ
Τ.Κ. Μακρυχωρίου,  Αντλιοστάσια Υ15,  Υ36  & Θυρόφραγμα Ιταλικού: Τρείς (3) υδρονομείς
Τ.Κ. Μέλισσας, Αντλιοστάσια Υ11,Υ7 & Φράγμα Ξηραύλακα (Φράγμα Καράμπαλης) Ένας (1) υδρονομέας
Τ.Κ. Πτελοπούλας, Αντλιοστάσια Υ14, Δημ. Γεώτρηση Υ21 «Καρομάγουλα»: Ένας (1) υδρονομέας
Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρου, Αντλιοστάσιο Υ28: Ένας (1) υδρονομέας
Τ.Κ. Σταυρού, Αντλιοστάσιο Υ12: Ένας (1) υδρονομέας
Παρόχθια Αντλιοστάσια Εξηλεκτρισμού,

(Σταυρού, Αγ. Θεόδωρου, Μακρυχωρίου, Μέλισσας, Πτελοπούλας):

Ένας (1) υδρονομέας
Α.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Τ.Κ.  Ξινονερίου, Αντλιοστάσιο Υ105, Δημοτική Γεώτρηση Υ5: Ένας (1) υδρονομέας
Α.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Τ.Κ.  Καρδιτσομαγούλας, , Αντλιοστάσιο Υ33 & Φυσική Ροή Προκοβάς: Ένας (1) υδρονομέας
Τ.Κ. Ρούσσου, Αντλιοστάσιο θέση Λεύκες: Ένας (1) υδρονομέας
Τ.Κ. Αρτεσιανού, Πετρελαιομηχανή θέση Τοπάνι: Ένας (1) υδρονομέας

Η απασχόλησή τους θα είναι μερική και θα αφορά το χρονικό διάστημα από την πρόσληψή τους μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.
Οι Υδρονομείς θα είναι δημότες του Δήμου Καρδίτσας και κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων, στις οποίες θα ασκούνται οι αρμοδιότητές τους.

Το έργο των υδρονομέων είναι:

  • Η καταγραφή των αρδευτικών κτημάτων και η παράδοση στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα ονομαστικής κατάστασης αυτών.
  • Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες.

Η πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α’).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (Να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
β) Πιστοποιητικό γέννησης και εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων.
γ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.
δ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου.
ε) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
στ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Καρδίτσας).
ζ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρδίτσας, να έχουν συμπληρωμένο το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.

Δημοσίευση Πρόσκλησης 

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, των εδρών των Δημοτικών Ενοτήτων, του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, των Τοπικών Κοινοτήτων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε μια τουλάχιστον τοπική εφημερίδα

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07.00 – 15.00 Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350726, 2441350723,  2441350728.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ