Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του δασικού χωριού “Δρυάδες”

 

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΔΡΥΑΔΕΣ) από 01-11-2022 έως 31-01-2023» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  • Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
  • Την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.
  • Το με αρ.24647/18-10-2022 πρωτογενές αίτημα
  • Τις Α.Α.Υ 1282/19-10-2022

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€ ευρώ σε βάρος των Κ.Α.10-6255.0002 και cpv: 66515100-4. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100. Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και είναι:

Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
Η τεχνική προσφορά, από την οποία θα προκύπτουν οι τεχνικές λεπτομέρειες της ασφάλισης.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση της παροχής θα γίνει με απόφαση Α/Δημάρχου.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ