1

Πρόσκληση για πρόσληψη Παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ