1

Πρόσκληση για μίσθωση αίθουσας ημερίδας και λοιπές υπηρεσίες

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες μίσθωσης αίθουσας για την υλοποίηση ημερίδας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και την κάλυψη υπηρεσιών μπουφέ με καφέ και βουτήματα.
Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών, ύψους 370,08 €, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 559/19-02-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας στο Τμήμα Προγραμματισμού (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κα Ναταλία Τζέλλου, τηλ: 2441350808), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω υπηρεσία.
Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για τις ανωτέρω υπηρεσίες έως τις 28/02/2019 και ώρα 13.30.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ