1

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών αναφορικά με την Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστή και Οικιακών Κάδων Κομποστοποίησης

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών αναφορικά με την Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστή και Οικιακών Κάδων Κομποστοποίησης του Δήμου Καρδίτσας.

Ο Δήμος Καρδίτσας διεξάγει προκαταρκτική διαβούλευση με την αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4412/2016, καλώντας τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν παρατηρήσεις/προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του υποέργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” (Υποέργο 1, Πράξης Ενταγμένης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδ. ΟΠΣ 5002290).

Η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις».
Η παρούσα θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας https://dimoskarditsas.gov.gr/category/diagonismoi/diagonismi-promithion/

Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: vanyfantis@dimoskarditsas.gov.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ