1

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών αναφορικά με την προμήθεια Κλαδοτεμαχιστή Δήμου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών αναφορικά με την προμήθεια Κλαδοτεμαχιστή Δήμου Καρδίτσας.

Ο Δήμος Καρδίτσας διεξάγει προκαταρκτική διαβούλευση με την αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4412/2016, καλώντας τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν παρατηρήσεις/προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του υποέργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” (Υποέργο 1, Πράξης Ενταγμένης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδ. ΟΠΣ 5002290).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται στο e-mail:  partheni@dimoskarditsas.gov.gr