Πρόσκληση επιλογής αναδόχου έργου: “Αποκατάσταση πλατείας Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου από ζημιές λόγω της θεομηνίας της 18ης-9ης Σεπτεμβρίου 2020”

Ο Δήμος Καρδίτσας, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 181/2022 Απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΗ1ΩΕΗ-ΗΞΕ), ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή του έργου Αποκατάσταση της πλατείας Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου από ζημιές λόγω της θεομηνίας της 18ης -19ης Σεπτεμβρίου 2020”.

Παρακαλούμε για την αποστολή προσφοράς για το ανωτέρω έργο μέχρι τη Τρίτη 12 – 7-2022 και ώρα 15:00 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 190160. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:

(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αναλυτικής πρόσκλησης,

(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, δηλαδή την Πέμπτη 14 – 7 -2022 και ώρα 10:00 π.μ., προσκομίζονται, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.

Η αναλυτική πρόσκληση, καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη (τεχνική έκθεση, τιμολόγιο, προϋπολογισμός, ΕΣΥ, ΓΣΥ, κλπ) αναρτώνται στο «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με Α.Α: 190160 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων).

Η παρούσα πρόσκληση, εκτός των ανωτέρω ιστοτόπων, να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος