1

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιολογικών εχθρών

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της προμήθειας ωφέλιμων εντόμων που αφορούν στην προστασία του αστικού πρασίνου, για τις ανάγκες της Δ/νσης  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία τους καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ)

το αργότερο έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 26.5.2021 & ώρα 2:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131.τηλ:24413 50727, email:protokolo@dimoskarditsas.gov.gr

Επίσης σας ενημερώνουμε πως μαζί με το έντυπο της οικονομικής σας προσφοράς, θα πρέπει να προσκομίσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • απόσπασμα ποινικού μητρώου,
  • φορολογική ενημερότητα,
  • βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας,
  • πιστοποίηση του Πρωτοδικείου ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,
  • αποδεικτικό μη αναστολής των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
  • υπεύθυνη δήλωση δεν έχει εκδοθεί σε βάρος σας απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016,
  • πιστοποιητικό πειθαρχικού ελέγχου μέλους / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου σας που αποδεικνύει την καταλληλότητα σας για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας,
  • καταστατικό της εταιρείας.

Όσα εξ’ αυτών δεν σας αφορούν παρακαλείσθε να μην τα λαμβάνετε υπόψη.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

Προκειμένου για την παραλαβή των σχετικών προδιαγραφών και κάθε άλλη πληροφορία για την συγκεκριμένη ανάθεση, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ: 24413 50854 (Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου) & 24413 5073.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ