Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Καρδίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

έχοντας υπ’όψιν:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 76 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) την αναγκαιότητα σύστασης ειδικού καταλόγου δημοτών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Καρδίτσας

ΚΑΛΕΙ

τους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Καρδίτσας και επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο δημοτών μέχρι 18/10/2019 με δήλωσή τους, η οποία:

α) θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή

β) θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ds@dimoskarditsas.gov.gr