Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεις – υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2014

 

 

1

2