Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2020

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της προμήθειας ωφέλιμων εντόμων που αφορούν στην προστασία του αστικού πρασίνου, για τις ανάγκες της Δ/νσης  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία τους καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ )

το αργότερο έως την Τρίτη 19.5.2020 & ώρα 2:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131.

Προκειμένου για την παραλαβή των σχετικών προδιαγραφών και κάθε άλλη πληροφορία για την συγκεκριμένη ανάθεση, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, στο τηλ 24413-50854 & 24413-50739

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Για την τελική κατακύρωση θα απαιτηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει νομοθεσίας, όπως φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κλπ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ