Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2020

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της παροχής υπηρεσίας που αφορά στην συντήρηση χώρων πρασίνου (κλάδεμα ψηλών δέντρων), για τη Διεύθυνση  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα  στοιχεία τους καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:(ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ )

το αργότερο έως την Τρίτη 17.3.2020 & ώρα 2:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131.

Επίσης σας ενημερώνουμε πως στην περίπτωση που επιλεγείτε ως ανάδοχος μέρους ή του συνόλου της συγκεκριμένης προμήθειας, θα απαιτηθεί να προσκομίσετε στην υπηρεσία κατά στο στάδιο της κατακύρωσης, τόσο τα απαραίτητα βάσει της τεχνικής έκθεσης αλλά και βάσει νομοθεσίας δικαιολογητικά.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ