Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΥΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ, ΤΥΡΦΗ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΠΑΣΣΑΛΟΙ, ΔΙΑΦΟΡΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» & «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία τους καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

το αργότερο έως την Παρασκευή 15.2.2019 & ώρα 2:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131.

Η προσφορά μπορεί να αφορά μέρος των ειδών της συγκεκριμένης προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, στο τηλ 24413 50739 ( κα Τζώρτζη )

Σας ενημερώνουμε δε ότι στο στάδιο της κατακύρωσης, θα απαιτηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ