Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της παροχής υπηρεσίας που αφορά στην συντήρηση χώρων πρασίνου (κλάδεμα ψηλών δέντρων), για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία τους καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ)

το αργότερο έως την Παρασκευή 12.10.2018 & ώρα 2:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131.

Προκειμένου για την παραλαβή των σχετικών προδιαγραφών και κάθε άλλη πληροφορία για την συγκεκριμένη ανάθεση, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, κο Λάντζο Κων/νο στα τηλ 6977543756 & 24413 50854

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την πλέον οικονομική προσφορά ( χαμηλότερη τιμή).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ