Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 28.11.2016
Α.π.: 20012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση προμήθειας φυτικού υλικού για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 30/11/2016 ώρα 13.00μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Πρασίνου (Αμαξοστάσιο, περιφερειακή οδός Τρικάλων- Καρδίτσας ΤΗΛ. 24413-50739), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω εργασία.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ