Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κλάδεμα ψηλών δέντρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα: 9.3.2018
Αριθμός πρωτοκόλλου: 3570

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας που αφορά στην συντήρηση χώρων πρασίνου (κλάδεμα ψηλών δέντρων), για την Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 12/3/2018 ώρα 12.00μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια, μπορούν να επικοινωνούν με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, κο Λάντζο Κων/νο στα τηλ 6977543756 & 24413 50854.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την πλέον οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ