Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαρισμό μοκετών και απεντόμωση – μυοκτονία και απολύμανση ΚΔΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 06/10/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασιών:

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΔΑΠ
2 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΔΑΠ

δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  την ΠΕΜΠΤΗ  09/10/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1  ΤΗΛ. 24413-50796-797), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω εργασίες.

Οι εργασίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ