1

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 22/03/2019 και ώρα 10:00 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 τηλ. 24413–797–799-784), για να παραλάβουν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές – μελέτη και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω παροχή υπηρεσίας.

Οι υπηρεσίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση θα απαιτηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ