Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια « Βιβλίων για τις ανάγκες της Δημοτικής βιβλιοθήκης»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να αναθέσει την προμήθεια « Βιβλίων για τις ανάγκες της Δημοτικής βιβλιοθήκης» του Δήμου Καρδίτσας, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να καταθέσει κλειστή προσφορά σύμφωνα με:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  • Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
  • Το πρωτογενές αίτημα 7605/12-05-2021
  • Την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.983,87€ ευρώ, CPV: 22113000-5 στον ΚΑ: 15-6611.0001

Η προθεσμία για την υποβολή της προσφοράς είναι μέχρι τις 21/5/2021 και ώρα 14.00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμηθειών του Δήμου Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 2441350799-797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση της λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  • Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν είναι:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:

Τα φυσικά πρόσωπα

Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπου να δηλώνεται ότι:

Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, των υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

  • Η οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
  • Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως θα προκύψει με την κατάθεση τεχνικής προσφοράς.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Α/Δημάρχου. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά βιβλίο.

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, όπως ποινικά μητρώα ή πιστοποιητικά δικαστηρίων.

Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ