1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών έτους 2021»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση «Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών έτους 2021» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  την  Παρασκευή  09/04/2021 και ώρα 12.00 μ.μ. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43131, 2ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Δ/νση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ,  Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής (Σταυρός Καρδίτσας, τηλ. 24413 52313, 24413 52319), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές, το έντυπο οικονομικής προσφοράς  και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Η παροχή των υπηρεσιών θα ανατεθεί στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση της παροχής θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ