Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθειες (χαρτί)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43131
Πληροφορίες: Κατσαούνος Ιωάννης, Σκούρα Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2441350797 – 799

Καρδίτσα: 24/11/2017
Αρ. Πρωτ: 21124

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΕΤΟΥΣ 2017» προϋπολογισμού 1.216,00€ (380 δεσμίδες χαρτιού Α4 500 sheets-809/m2) για τις υπηρεσίες του, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Σκούρα Κατερίνα, κ. Κατσαούνο Γιάννη τηλ: 24413-50799-97), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια. Η προμήθεια θα ανατεθεί στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά. Για την τελική κατακύρωση της προμήθειας θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ