1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας που αφορά τον καθαρισμό μοκετών των ΚΔΑΠ δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τρίτη 04/09/2018 και ώρα 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού (Πλαστήρα 62- Καρδίτσα κ.Σδρόλια Παρασκευή τηλ 24413-54719) για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω εργασίες.

Οι εργασίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ