Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σκευών για τις ανάγκες Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
Το υπ. αρ. Πρωτ.11325/02-04-2024 αίτημα 24REQ014542611
Την ΑΑΥ Α/ 820/08-04-2024 ΑΔΑ: 6ΥΠΣΩΕΗ-ΩΛΖ , 24REQ 014557964
Την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.038,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (2.450,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. 60-7133.0006 αναλυτικά:
Ψυγειοκαταψύκτης (600,00€ Χωρίς ΦΠΑ), Πλυντήριο Πιάτων (600,00€ Χωρίς ΦΠΑ), Πλυντήριο Ρούχων (600,00€ Χωρίς ΦΠΑ), Ηλεκτρική Σκούπα (460,00€ Χωρίς ΦΠΑ), Τοστιέρα Επαγγελματική (60,00€ Χωρίς ΦΠΑ), Μίξερ Χειρός (60,00€ Χωρίς ΦΠΑ), Μπλέντερ Ηλ. Multi (70,00€ Χωρίς ΦΠΑ) &
cpv:39711110-3(Ψυγεία-καταψύκτες),42959000-3 (Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου),42716120-5 (Πλυντήρια ρούχων), 39713430-6 (Ηλεκτρικές σκούπες),39711430-2 (Θερμαντικές πλάκες), 39710000-2 (Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές), 39711210-4 (Μπλέντερ τροφίμων)

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 21/05/2024 ημ. Τρίτη και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, (ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) στην διεύθυνση Μυρμιδόνων 2 Τ.Κ. 43100.
Πληροφορίες δίνονται και από το Τμήμα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και είναι:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:
Τα φυσικά πρόσωπα
Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπου να δηλώνεται ότι:
Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Ε. Σε περίπτωση Εταιρίας, Καταστατικό και ορισμός διαχειριστή
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως θα προκύψει με την κατάθεση τεχνικής προσφοράς.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Προσφορές μπορούν να γίνουν MONO για το σύνολο της κάθε προμήθειας (όχι ανά είδος). Υπάρχει πρότυπο προσφοράς τεχνικής και οικονομικής στα συνοδευτικά της πρόκλησης για την διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι υποχρεωτικό.

Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το ΦΠΑ που προκύπτει.
Προσφορά που είναι μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό κάθε είδους θα απορρίπτεται.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, δύνανται να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ