Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια «ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της προμήθειας «ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» έτους 2021 για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία τους καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»)

το αργότερο έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.4.2021 & ώρα 2:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131.τηλ:24413 50727, email:protokolo@dimoskarditsas.gov.gr

Επίσης σας ενημερώνουμε πως μαζί με το έντυπο της οικονομικής σας προσφοράς, θα πρέπει να προσκομίσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • απόσπασμα ποινικού μητρώου,
  • φορολογική ενημερότητα
  • βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας,
  • πιστοποίηση του Πρωτοδικείου ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,
  • αποδεικτικό μη αναστολής των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
  • υπεύθυνη δήλωση δεν έχει εκδοθεί σε βάρος σας απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016,
  • πιστοποιητικό πειθαρχικού ελέγχου μέλους / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου σας που αποδεικνύει την καταλληλότητα σας για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας,
  • καταστατικό της εταιρείας.

Όσα εξ’ αυτών δεν σας αφορούν παρακαλώ μην τα λαμβάνετε υπόψη.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Προκειμένου για οποιαδήποτε πληροφορία για την συγκεκριμένη ανάθεση, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, στο τηλέφωνο 24413-50854 & 24413-50739.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ