Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχής υπηρεσίας «Ιατρού εργασίας έτους 2021»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση παροχής υπηρεσίας   «Ιατρού εργασίας έτους 2021» για τις υπηρεσίες του, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  την  Πέμπτη  18/03/2021 και ώρα 13 : 00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον στο τμήμα Προμηθειών 24413-50797-799),  για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω  υπηρεσία.

Η υπηρεσία  θα ανατεθεί  στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά. Με την προσφορά του ο υποψήφιος θα καταθέσει και τους απαραίτητους τίτλους που εμφαίνουν   την ειδικότητα του.

Για την τελική ανάθεση της υπηρεσίας  θα απαιτηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο.

Ο   ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ