1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  • Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
  • Το υπ. αρ. Πρωτ.  9010/2021 αίτημα
  • Την Τεχνική  Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.140,00 ευρώ (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6117.000  και cpv:   85147000-1

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 08/06/2021 ημ. ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797-795  σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  • Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και είναι:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Όπου να δηλώνεται ότι:

  • Έχουν λάβει γνώση των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών (σημείωση: τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θεωρείται ότι είναι όμοια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητά για την συγκεκριμένη παροχή ο Δήμος και γίνονται αποδεκτά με την παρούσα υπεύθυνή δήλωση)

και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της ΠΑΡΟΧΗΣ και συμφωνούν με αυτούς.

Δεν έχουν συμμετάσχει σε: εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1), 2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ  L 309  της  25.11.2005,  σ.  15),  2011/36/ΕΕ,  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ.  Φορολογική ενημερότητα

Δ. Τίτλοι σπουδών που θα εμφαίνουν την ειδικότητά τους

  • Η προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές της οικονομικής προσφοράς τους.

Η παροχή θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Η κατακύρωση της θα γίνει με απόφαση  α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης δύνανται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, όπως ποινικά μητρώα κλπ.

Ο   ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ