1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων έτους 2019»

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων έτους 2019» στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 29/05/2019 και ώρα 13.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Δ/νση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας , Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής (Σταυρός Καρδίτσας, τηλ. 24413 52313, 24413 52319), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Η παροχή των υπηρεσιών θα ανατεθεί στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση της παροχής θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ