1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα έτους 2019»

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα έτους 2019» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 29/11/2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Δ/νση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας , Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής (Σταυρός Καρδίτσας, τηλ. 24413 52313, 24413 52319), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Η παροχή των υπηρεσιών θα ανατεθεί στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά στο σύνολο των κατηγοριών των παροχών.

Για την τελική κατακύρωση της παροχής θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ