Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό κτιρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσίας που αφορά «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
• Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
• Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
• Το υπ. αρ. Πρωτ. 14030/16-05-2023 αίτημα (23REQ012695918)
• Την ΑΑΥ Α/869/18-05-2023 ΑΔΑ: ΨΔ7ΟΩΕΗ-ΘΩ1 (23REQ012699399)
• Τον ΚΑ 60-6274.0005
• Την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω εργασία ανέρχεται στο ποσό των 2.123,13€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (1.712,20€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 60-6274.0005 και cpv: 90921000-9(Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης)
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την 24/05/2023 ημ. Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Μυρμιδόνων 2 Τ.Κ. 43100.
Πληροφορίες δίνονται και από το τμήμα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν:
Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:
Τα φυσικά πρόσωπα
Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν την εκπροσώπηση.
Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όπου να δηλώνεται ότι:
Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της εργασίας και συμφωνούν με αυτούς.
Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Β. Ασφαλιστική ενημερότητα
Γ. Φορολογική ενημερότητα
Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους

Ότι άλλο δικαιολογητικό ή υπεύθυνη δήλωση ζητείται από το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως θα προκύψει με την κατάθεση τεχνικής προσφοράς.
Η εργασία θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Προσφορές μπορούν να γίνουν για το σύνολο της εργασίας.
Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το ΦΠΑ που προκύπτει.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει με απόφαση Α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, δύνανται να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ