1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ 3η ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 16/09/2019 και ώρα 12:00. .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προγραμματισμού (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 τηλ. 2441350808 κ. Τζέλλου Ναταλία & κ. Κατσαούνο Γιάννη – κ.Σκούρα Αικατερίνη τηλ. 2441350799-797), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση θα απαιτηθούν δικαιολογητικά, όπως φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, βεβαίωση δικαστηρίου ότι δεν υφίσταται για τον ανάδοχο διαδικασία πτώχευσης κλπ, καθώς και βεβαίωση άσκησης δραστηριότητας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ