1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΕΤΟΥΣ 2019», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 12:00. Η προμήθεια χωρίζεται σε 2 CPV, στα οποία μπορούν να γίνουν ξεχωριστές προσφορές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97 ή στην κ. Σδρόλια Παρασκευή τηλ:2441354715), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την προμήθεια ανά cpv δεν απαιτούνται δικαιολογητικά κατακύρωσης. Εάν υπάρξει συνολική προσφορά και για τις δυο ομάδες ειδών, θα απαιτηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης. Αυτά είναι: φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο. Ειδάλλως θα απαιτηθούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μόνο κατά το στάδιο της εξόφλησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ