Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας «Ιατρού εργασίας έτους 2019» για τις υπηρεσίες του, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 15/03/2019 και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον (κ. Καμινιώτη Νικόλαο, Σαρανταπόρου 140- Καρδίτσα τηλ. 24413-54820 ή στο τμήμα Προμηθειών 24413-50797), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω υπηρεσία.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση θα απαιτηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ