Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ασφάλιση οχημάτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/05/2023 ΕΩΣ 2/05/2024

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και τις αποφάσεις δημάρχου 523/31-8-2021, 529/3-9-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 • Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
 • Την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.
 • Το με αρ. 8169/14-03-2023 πρωτογενές αίτημα
 • Τις Α.Α.Υ Β/7, Β/3, Β/5,Β/6,Β/4

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.800,00€ ευρώ σε βάρος των Κ.Α. : 10-6253.0001,20-6253.0001, 30-6253.0001,35-6253.0001,70.03-6253.0001 και cpv: 66514110-0.
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 20/04/2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας (ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ), στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.
Πληροφορίες (όροι δικαιολογητικά) δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τυχόν τεχνικά στοιχεία της παροχής θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία στο 24413-50852 κ. Μισαηλίδη Γεώργιο.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και είναι:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:

Τα φυσικά πρόσωπα.
Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όπου να δηλώνεται ότι:

 • Έχουν λάβει γνώση των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παροχής και συμφωνούν με αυτούς.
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα
Γ. Φορολογική ενημερότητα
Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές. Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά όχημα και στο τέλος το σύνολο.
Η τεχνική προσφορά, από την οποία θα προκύπτουν οι τεχνικές λεπτομέρειες της ασφάλισης.
Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Προσφορές μπορούν να γίνουν MONO για το σύνολο της παροχής.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της παροχής θα γίνει με απόφαση Α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης μπορεί να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ