1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών που αφορούν την «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 04/07/2018 και ώρα13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 κ. Κατσαούνος Γιάννης & κ. Σκούρα Αικατερίνη,Σταυρούλα Ζάρρα ΤΗΛ. 24413-50796-797-799, 784), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά. Για την τελική κατακύρωση των υπηρεσιών θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ