Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ασφάλιση Δασικού Χωριού)

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την 11/09/2020 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΤΗΛ. 24413 50797-795), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση μπορεί να απαιτηθούν δικαιολογητικά (θα εξαρτηθεί από το τελικό ύψος της ανάθεσης), όπως φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, βεβαίωση δικαστηρίου ότι δεν υφίσταται για τον ανάδοχο διαδικασία πτώχευσης κλπ, καθώς και βεβαίωση άσκησης δραστηριότητας.

Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ