1

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων

 

Ο Δήμος Καρδίτσας έχει εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» χωρητικότητας 1100 lit, 660 lit και 360 lit, συνολικής δαπάνης 24.790,08€ συμπ/νου του ΦΠΑ  24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν περισσότερες πληροφορίες στα σχετικά έγγραφα.